? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

SALAM PERKENALAN

SALAM PERKENALAN
Faridah Binti Sadek, Sekolah Rendah Agama Bersepadu Daerah Pontian, Jalan Kampung Lama, 82200 Benut, Pontian, Johor. No Tel : 07-6909292

Selasa, 26 Januari 2010

BAHAN BANTU MENGAJAR ( ELEKTRONIK )
CONTOH GANJARAN YANG DIBERI KEPADA PELAJAR YANG MENJAWAB DENGAN TEPATKATA GANDA

Merupakan perkataan yang terhasil melalui penggandaan kata dasar sesuatuy perkataan. Proswes penggandaan ini menghasilkan 4 jenis kata ganda

1) Kata ganda penuh

Seluruh kata dasar tersebut digandakan sepenuhnya. Kata ganda yang terbentuk akan menghasilkan maksud yang sama ada jamak atau tunggal

Contohnya : kura-kura, buku-buku dan sebagainya

2)Kata ganda separa
Berlaku proses pemendekan perkataan yang terhasil daripada kata ganda seluruh. Kat aganda ini sering membawa maksud tunggal, namun terdapat juga yang membawa maksud jamak.

Contohnya : kekuda, lelaki,kekabu dan sebaginya

3) Kata ganda berentak
penggandaan yang mengalami perubahan bunyi dan biasanya membawa maksud jamak
ContohnyaL: lauk-pauk, bukit-bakau, kusut-masai dan sebagainya.

PENJODOH BILANGAN

Kata yang digunakan bersanma-sama kata bilangan yang hadir dalam bentuk tiga dimensi. Penjodoh bilangan tidak perlu diguanakan bagi menghitung kata nama abstrak.

Contohnya:
1) gugus
2) kawan
3) kepal
4) Papan

KATA MAJMUK

Merupakan rangkaian dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk ditulis terpisah tetapi bertindak sebagai satu unit tanpa boleh menerima sebarang penyisipan di antara kata-kata dasar yang membentuk kata majmuk tersebut.

Contohnya:

merah jambu

rabun ayam

angkat diri

jalan raya

kerusi malas

KATA SERU

Digunakan untuk melahirkan perasaan dalam diri seseorang seperti perasaan gembira, takut, suka, sedih, rindu dan sebagainya. Tanda koma (,)tidak diletakkan selepas kata seru wahai tetapi dinyatakan selepas objeknya .

Contohnya : Wahai adikku, rajinlah membaca buku

KATA PENGUAT

Kata yang digunakan untuk menguatkan lagi maksud bagi sesuatu kata adjektif . Kata penguat ini juga disebut kata digri dan umumnya hadir bersama-sama kata adjektif atau kata kerja yang membawa maksud kata adjektif seperti memberangsangkan, memilukan, membosankan dan sebagainya.

Terdapat 3 kata penguat

1) Kata penguat hadapan
2) kata penguat belakang
3) kata penguat bebas

KATA PEMERI

Merupakan unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa utama dalam predikat. Pemerihalan ini dapat dilakukan melaui dua cara iaitu denmgan menggunakan kata pemeri. Terdapat dua kata pemeri sahaja iaitu ialah dan adalah

KATA BANTU
Merupakan kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu perbuatan dari segi masa dan ragam.

Kata bantu aspek.Kata bantu aspek menerangkan sesuatu perbuatan dari segi masa Contohnya: sudah,belum,akan,sedang,masih,pernah.

Kata bantu ragam menerangkan sesuatu perbuatan sama ada mesti atau mungkin untuk pelakunya melakukannya Contohnya : harus,hendak,mahu,boleh

KATA ARAH

Merupakan perkataan yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu arah. Contohnya : bawah, atas, tepi, kanan, kiri dan sebagainya

KATA HUBUNG

Merupakan perkataan yang digunakan untuk menggabungkan kata, frasa, atau ayat bagi membentuk ayat majmuk

Terbahagi kepada dua iaitu :

Kata hubung gabungan seperti dan, lalu,sambil,maka,lantas,atau,sementara,kecuali,tetapi.

Kata hubung pancangan seperti bahawa,apabila supaya,selama,hingga, jika, kerana,selagi,meskipun, sebelum, sekiranya,selama,sementara.

KATA ADJEKTIF

Merupakan kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatru kata nama atau benda. Kata adjektif dapat berdiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas sebagai predikat dalam binaan sesuatu ayat. Terdapat beberapa jenis kata adjektif

1) Keadaan Contohnya : Gagah, berani, jahat,pintar

2) Warna Contohnya: Hitam, putih, gelap

3) Cara Contohnya: Deras, cepat, laju

4) Ukuran Contohnya : Panjang, bulat, leper

5) Waktu Contohnya: Segera, awal, lama, baharu

6) Jarak Contohnya: jauh, dekat

7) Perasaan Contohnya: sedih, gembira, benci

8) Pancaindera Contohnya: Masin,harum, busuk

KATA KERJA TRANSITIF
Merupakan kata kerja yang memrlukan objek untuk membentuk frasa kerja yang dapat bertugas sebagai predikat di dalam ayat. Objek yang hadir selepas kata kerja transitif mestilah terdiri daripada kata nama.

KATA KERJA TAK TRANSITIF
Merupakan kata kerja yang dapat berdiri sendiri
Contohnya:
Ibu sedang tidur

KATA BILANGAN digunakan untuk menghitung atau mengira sesuatu. Kata bilngan dapat dikumpulkan kepada enam jenis iaitu

1)Kata bilangan tentu. Contohnya:satu,lima,sepuluh dan lain-lain

2)Kata bilangan tak tentu Contohnya : beberapa, semua,segala,banyak,para

3)Kata bilangan pecahan Contohnya: setengah,separuh,dua pertiga,

4)Kata bilangan pisahan Contohnya: setiap, masing-masing

5)Kata bilangan himpunan Contohnya: kedua-dua, berpuluh-puluh, beribu-ribu

6)Kata bilangan tingkat Contohnya: pertama,kedua,ke-2,ke-3

KATA GANTI NAMA

KATA GANTI NAMA PERTAMA merupakan kata ganti yang diggunakan untuk menggantikan nama manusia sahaja. Kata ganti nama ini membawa makssud tunggal dan jamak

Tunggal: saya, aku,patik, hamba ,beta ,daku
Jamak: kami, kita

KATA GANTI NAMA DIRI KEDUA digunakan untuk merujuk kepada orang yang sedang dilawan bercakap. Kata ganti diri kedua ini terdiri daripada tunggal dan jamak

Tunggal: anda, awak,kamu,engkau,tuanku,tuan hamba, dikau
Jamak: KalianKATA GANTI NAMA DIRI KETIGA digunakan untuk menggantikan diri orang yang dicakapkan tentangnya dan biasanya orang yang dicakapkan itu tidak berada di tempat itu. Kata ganti ini terdiri daripada bentuk tunggal dan jamak

Tunggal: dia,ia,beliau,baginda
Jamak: mereka

SISTEM BAHASA DALAM BAHASA MELAYU

KATA NAMA TERBAHAGI KEPADA TIGA IAITU :
1) KATA NAMA AM IAITU perkataan yang merujuk kepada benda-benda atau perkara -perkara yang bersifat umum dan lazimnya untuk menamakan
manusia seperti guru,ibu,kakak,polis,askar dan sebagainya
binatang seperti kucing, gajah, tikus,kambing dan sebagainya
benda seperti jam,kereta,telefon dan sebaginya
tumbuh-tumbuhan seperti padi, serai,rumput,pandan dan sebagainya

2)KATA NAMA KHAS IAITU merupakan perkataan yang merujuk secara khusus bagi sesuatu perkara. Kata nama khas ditulis dengan menggunakan huruf besar pada pangkalnya

3)KATA NAMA TERBITAN IAITU merupakan suatu perkataan yang terbit daripada kata dasar akibat proses pengimbuhan dan membawa suatu maksud yang baru. Proses pengimbuhan ini boleh terdiri daripada awalan, akhiran mahupun apitan. Contohnya:

AWALAN : ketua,kehendak,kekasih,pemanis dan sebagainya
AKHIRAN: makanan, lautan,mainan,minuman,jawapan,latihan dan sebagainya
APITAN : kejayaan, kedudukan,persekitaran,pemberian,kesusahan dan sebagainya

Sabtu, 16 Januari 2010

HASIL KERJA PELAJAR
BAHAN BANTU MENGAJARCONTOH LAIN BAHAN BANTU MENGAJAR
BAHAN BANTU MENGAJAR
Sabtu, 9 Januari 2010

KEPENTINGAN PENGGUNAAN TATABAHASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Konsep penggunaan tatabahasa ialah penggunaan bahasa yang betul semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Penggabungan kata-kata untuk menimbulkan bunyi ayat dengan menggunakan formula atau peraturan tertentu.

Tujuan pengajaran dan pembelajaran tatabahasa
-Membolehkan kanak-kanak bertutur dengan lancar, terang dan mudah untuk difahami oleh orang lain.
-Membolehkan kanak-kanak memahami makna satu perkataan atau ayat dan menganalisa kedudukkannya.
-Membolehkan menentukan ayat yang betul atau salah mengikut peraturan bahasa itu.
- Berfaedah kepada orang yang dikuasai dengan bahasa ibunda mereka. Ini kerana mereka suka belajar mengikut peraturan tertentu (Mengikut bahasa ibunda mereka).PANDANGAN SARJANA MENGENAI TATABAHASA


- Tatabahasa perlu dipelajari untuk menguasai sesuatu bahasa itu dengan baik.
-Mempelajari tatabahasa dengan menghafaz peraturan dan undang-undang.
- Diperkenalkan sebelum kanak-kanak, agar mahir berbahasa dengan baik.
-Mempelajari tatabahasa dan tidak menghafaz peraturan dan undang-undang tetapi berdasarkan contoh yang sesuai.
-Kepintaran seseorang itu berbahasa bukanlah bergantung kepada kecekapan peraturan dan undang sesuatu bahasa.

LEMBARAN HIDUP WANITA SOLEHAH

Mampukah aku menjadi seperti Siti Khadijah?
Agung cintanya pada ALLAH dan Rasulullah
Hartanya diperjuangkan ke Jalan Fisabilillah
Penawar hati kekasih ALLAH
susah senang rela bersama....
Dapatkah kudidik jiwa seperti Aishah?
Isteri Rasulullah yang bijak
Pendorong kesusahan dan penderitaan
Tiada sukar untuk dilaksanakan....
Mengalir airmataku
Melihat pengorbanan puteri solehah Siti Fatimah
Akur dalam setiap perintah
Taat pada abuyanya, yang sentiasa berjuang
tiada memiliki harta dunia
Layaklah dia sebagai wanita penghulu syurga...
Ketika aku marah
Inginku intip serpihan sabar
dari catatan hidup Siti Sarah....
Tabah jiwaku
setabah umi Nabi Ismail
Mengendong bayinya yang masih merah
Mencari air penghilang dahaga
Diterik padang pasir merak
Ditinggalkan suami akur tanpa bantah
Pengharapannya hanya Pada ALLAH
Itulah wanita Siti Hajar...
Mampukah aku menjadi wanita solehah?
Mati dalam keunggulan iman
Bersinar indah, harum tersebar
Bagai wanginya pusara Masyitah
........

GURU

GURU.....
DALAM AJARANNYA ADA HARAPAN
DALAM TEGURNYA ADA DOA
DALAM MARAHNYA ADA SAYANG
DALAM TAWANYA ADA MESRA
DALAM DIAM ADA BIJAKSANA

Sabtu, 2 Januari 2010

Borang pengurusan grafik ( Pencemaran air )

PENCEMARAN

Bina sepuluh (10) perkataan daripada perkataan di atas

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

PENANDA WACANA

1) Penanda wacana bermaksud dua atau lebih perkataan yang digunakan dipermulaan sesuatu ayat
2) Setiap penanda wacana akan diletakkan tanda baca koma (,) di akhir penanda wacana tersebut.
3) Contoh penanda wacana
- Tambahan pula,
- Selain itu,
- Disamping itu,
- Hal ini demikian,
- Namun begitu,

PETIKAN PENCEMARAN AIR

Air merupakan nadi kehidupan manusia. Tanpa air, manusia bukan sahaja menghadapi masalah untuk meneruskan aktiviti kehidupan malahan juga akan mati kehausan. Demikianlah pentingnya air kepada kita.
Namun begitu, sumber air khususnya di negara kita sering dicemari oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sumber air dicemari dengan sampah sarap serta bangkai dan najis. Lebih daripada itu, sumber air dicemari pula oleh tumpahan minyak serta sisa toksik.
Pencemaran air menimbulkan beberapa kesan yang negatif kepada manusia. Yang pasti haiwan akuatik seperti ikan , udang, serangga air akan pupus sedikit demi sedikit. Bukan itu sahja, tumbuhan akuatik termasuk batu karang juga akan mengalami nasib yang sama.
Pencemaran air juga menyebabkab air berbau busuk dan dicemari kuman. Lebih mencemaskan lagi, sumber air yang tercemar tidak selamat untuk diminum. Justeru, untuk mendapatkan bekalan air yang bersih lagi selamat, kita terpaksa membayar harga yang lebih mahal daripada kebiasaanya.

Rancangan Pengajaran Harian (Bahasa Melayu tahun 4 ) PENCEMARAN AIR

Tarikh : 20.01.2010
Hari : Isnin
Masa : 8.00-9.00 pagi
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tahun : 4 Al-Firdaus
Bilangan Murid : 30 Orang murid
Tema : Sentiasa berhemat kita selamat
Tajuk : Pencemaran Air

Hasil pembelajaran:
Fokus utama : Kemahiran menulis
8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan.

Aras 1 (1) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.

Fokus sampingan : Kemahiran membaca
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 3 (1) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik

Objektif pembelajaran: Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :

1) Menyenaraikan 5 penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.
2) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.
3) Membina 10 perkataan daripada perkataan PENCEMARAN


Tatabahasa
Sistem Bahasa : Penanda wacana

Pengisian kurikulum : 1) Ilmu -Kajian tempatan
Geografi

2) Nilai - Kerjasama

3) Kewarganegaraan - Mencintai negara yang aman
dan selamat

4) Kemahiran Bernilai Tambah :

a) Kemahiran berfikir -Menjana idea
b) Belajar cara belajar -Belajar berkumpulan
c) Pembelajaran kontekstual -Berkerjasama
d) Pembelajaran konstruktivisme


Bahan Bantu Mengajar - Slaid ikan duyung, petikan teks, kad soalan, kertas sebak, kad perkataan, teka silang kata.

Alat Bantu Mengajar - LCD
Pengetahuan Sedia ada - Pelajar pernah melihat tragedi pencemaran air atau sungai yang berlaku di kawasan perumahan mereka.


Langkah Set induksi ( 5 minit)

Sedutan filem "Duyung"
Mengisahkan seorang lelaki yang dilakonkan oleh Apek Senario bersama sahabatnya Orex yang dilakonkan oleh Yassin Senario bekerja untuk membersihkan kawasan sungai di tempat mereka. Mereka mengatakan bahawa sekiranya sungai dan laut ini bersih maka ikan duyung akan wujud di dalam kawasan sungai mereka. Ini mengukuhkan lagi kerajinan yang ada di dalam diri Apek senario dan rakannya Orex.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran

Murid melihat tayangan sedutan filem " Duyung"

Murid bersoal jawab mengenai filem yang diaparkan dengan bantuan guru
Soalannya :
1) Apa yang sedang dilakukan oleh Apek Senario bersama sahabatnya Orex?
2) Apakan pandangan Apek Senario sekiranya sungai itu bersih ?

Langkah 1 ( 20 minit )

Petikan teks ( pencemaran air )

1) Murid diberikan petikan teks " pencemaran air" oleh guru.
2) Murid membaca teks dengan betul mengikut intonasi dan sebutan yang betul dan kuat di dalam kelas secara berkumpulan dan individu mengikut perenggan di dahului oleh bacaan bersama guru.
3) Setiap kumpulan diberikan satu kad soalan berkenaan dengan pencemaran air.
4) Murid menulis tiga jawapan setiap soalan yang diberikan di atas kertas sebak yang diberikan oleh guru.
5) 2 orang wakil pelajar setiap kumpulan dikehendaki membaca jawapan yang telah di cari.
6) Kumpulan yang cepat dan lengkap bersama jawapan akan diberikan ganjaran.


Langkah 2 ( 20 minit)

1) Murid mendapat penerangan daripada guru tentang penanda wacana
2) Ketua kumpulan dikehendaki mengambil kertas arahan daripada guru
3) Ketua kumpulan membaca arahan dan didengari oleh ahli kumpulan yang lain
4)Setiap kumpulan dikehendaki mencari dan menyenaraikan 5 penanda wacana yang terdapat di dalam petikan " pencemaran air" di dalam kertas sebak yang diberikan oleh guru
5) Wakil pelajar setiap kumpulan menampalkan hasil kerja kumpulan di papan tulis. Ketua kumpulan dikehendaki membaca jawapan yang telah di cari
6) Murid-murid lain memastikan sama ada betul atau tidak penanda wacana yang telah disenaraikan oleh setiap kumpulan secara rawak.

Langkah 3( 10 minit )

Perkataan PENCEMARAN

1) Murid melihat perkataan PENCEMARAN yang telah ditampalkan oleh guru di papan tulis.
2) Murid dikehendaki membina 10 perkataan daripada perkataan PENCEMARAN di dalam borang pengurusan grafik (PG)
3) Murid yang dapat menyenaraikan lebih daripada sepuluh perkataan dan pantas akan diberikan ganjaran

Penutup( 5 minit)

Menyatakan nilai-nilai murni

Murid merumuskan pelajaran pada hari ini dengan menyatakan nilai-nilai murni
1) Kebersihan adalah separuh dari iman
2) Menjaga kebersihan sungai adalah amalan kita semua
3) Kita perlu menjaga sungai kita daripada tercemar bagi mengelakkan hidupan laut mati begitu sahaja.